More than sensors+automation
Søg

Salgs og leveringsbetingelser

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S

Theilgaards Torv 1E
4600 Køge, Danmark

Phone: +45 46 19 46 66
Fax: +45 46 19 43 63
e-mail: info.dk@jumo.net

Private Limited Company, Registered Office: 36039 Fulda HRA 302
Shareholder: M. K. JUCHHEIM GmbH, Registered Office: 36039 Fulda, Judical Register Fulda HRB 17
Managing Directors: Dipl.-Ing. Bernhard Juchheim, Dipl.-Kfm. Michael Juchheim

1. Gyldighedsområde

 1. For samtlige af vore leverancer og ydelser gælder udelukkende nedenstående almindelige leveringsbetingelser (herefter kaldet ”Forretningsbetingelser”). Even­tuelle modstridende eller afvigende betingelser fra kundens side anerkender vi ikke, medmindre vi skriftligt har samtykket i deres gyldighed Disse forretnings­betingelser gælder også, hvis vi med kendskab til kundens modstridende eller afvigende betingelser udfører leverancer hhv. ydelser til kunden uden at tage for­behold.
 2. Vores medarbejdere har ikke bemyndigelse til at indgå mundtlige aftaler, aftale mundtlige ændringer til disse betingelser eller indgå andre mundtlige aftaler.
 3. Foruden disse Almindelige Leveringsbetingelser gælder for overdragelsen af software desuden tillægsklausulerne, der kan findes under www.jumo.net.
 4. Disse Almindelige Leveringsbetingelser gælder i deres til enhver tid aktuelle version som rammeaftale også for fremtidige aftaler om levering af løsøre med samme ordregiver, uden at vi i hvert enkelt tilfælde på ny skal henvise til dem; i givet fald vil vi straks informere kunden om ændringer af disse betingelser.
 5. Individuelle aftaler (inklusive biaftaler, tillæg og ændringer) med ordregiver, der er indgået i enkelttilfælde, har i hvert tilfælde gyldighed forud for disse Almindelige Leveringsbetingelser. For indholdet af sådanne aftaler er en skriftlig kontrakt hhv. skriftlig bekræftelse fra os afgørende.
 6. Retligt relevante erklæringer og adviseringer, som efter aftaleindgåelse skal afgives til os af ordregiver, skal afgives skriftligt for at være gyldige.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

 1. Vores tilbud er uforbindende. Omfanget af leveringspligten fastlægges alene i vores skriftlige ordrebekræftelse.
 2. Oplysninger om ydelses- hhv. leveringsgenstanden (efterfølgende kaldet „leverings­genstanden“) (fx vægt, mål, brugsværdier, bæreevne, tolerancer og tekniske data) samt fremstillingen af disse (fx afbildninger og tegninger) er kun vejledende, med­mindre anvendeligheden til et kontraktligt fastlagt mål forudsætter en nøjagtig overensstemmelse. Der er ikke tale om tilsikrede egenskaber, men beskrivelser eller karakteristika ved leverancen. For handelen sædvanlige afvigelser og afvigelser, der sker på grund af retlige forskrifter eller udgør tekniske forbedringer, samt udskiftning af komponenter med ligeværdige dele er tilladt, såfremt de ikke indskrænker anvendeligheden til det i kontrakten fastlagte formål.

3. Ophavsret og ejendomsforbehold til tegninger m.m.

 1. Vi forbeholder os ejendomsretten til tegninger, skitser, prisoverslag og øvrigt materiale, der vedlægges vores tilbud og ordrebekræftelser. Kunden må kun benytte dem til det aftalte formål og ikke kopiere dem eller gøre dem tilgængelige for tredje­mand. På forlangende skal dette materiale selv og samtlige kopier af dem leveres tilbage til os.
 2. Såfremt dette materiale kan beskyttes ophavsretligt, forbeholder vi os desuden ophavsret til dette materiale.

4. Leveringstid og forsinkelse

 1. Forpligtelsen til at overholde ydelses- hhv. leveringstidspunkter og frister (i det følgende kaldet „leveringsfrist") forudsætter, at kunden rettidigt stiller materiale og andre nødvendige oplysninger til rådighed for os, samt at kunden ikke bliver forsinket i sin medvirken eller i opfyldelsen af sine øvrige væsentlige kontraktlige forpligtelser, navnlig betalingsforpligtelser.
 2. I tilfælde af arbejdskampe og ved indtrædelse af uforudsigelige forhindringer, der ligger uden for leverandørens indflydelse, eller ved hindringer, som en anden produktions¬¬virksomhed er ansvarlig for, foretages en rimelig forlængelse af leveringsfristen. Det gælder også i det tilfælde, hvor hindringerne er opstået under en allerede foreliggende forsinkelse.
 3. Delleverancer hhv. –ydelser er tilladte, hvis det er rimeligt over for kunden.
 4. Skulle en bestilt leveringsgenstand ikke kunne leveres, fordi vi ikke modtager levering fra vores egen leverandør trods dennes kontraktlige forpligtelse og uden, at forsinkelsen kan tilregnes os, er vi berettiget til at hæve aftalen. I dette tilfælde vil vi straks informere kunden om, at den bestilte vare ikke er til rådighed, og straks tilbagebetale eventuelt allerede erlagte betalinger.
 5. Forsinkelse ved leverancer berettiger ikke køber til erstatning

Forpligtelsen til at overholde ydelses- hhv. leveringstidspunkter og frister (i det følgende kaldet „leveringsfrist“) forudsætter, at kunden rettidigt stiller materiale og andre nødvendige oplysninger til rådighed for os, samt at kunden ikke bliver forsinket i sin medvirken eller i opfyldelsen af sine øvrige væsentlige kontraktlige forpligtelser, navnlig betalingsforpligtelser.

5. Risikoovergang (fare)

 1. Med overdragelsen af leveringsgenstanden til speditøren, fragtføreren eller afhenteren eller ved transport med vores befordringsmidler, senest dog når leveringsgenstanden forlader vores lager eller produktionssted, overgår risikoen (faren) til kunden. Såfremt der er aftalt aftagelse, men ingen fast aftagelsesfrist, skal kunden aftage leveringsgenstanden inden for otte dage efter meddelelse om, at den er færdig.
 2. Har kunden afgivet bestilling om levering efter påkrav, skal kunden aftage leverings-genstanden – ved bestilling af flere leveringsgenstande alle – inden for 12 måneder regnet fra bestillingstidspunktet, medmindre andet er aftalt mellem kontraktens parter

6. Priser og betalingsbetingelser

 1. De af os opgivne priser gælder ab fabrik med tillæg af den på leveringstidspunktet lovpligtige moms, eksklusiv emballage. Emballagen beregnes særskilt. 
 2. Købsprisen skal betales inden for 30 dage fra modtagelse af faktura.
 3. I forbindelse med entreprisekontrakter for koblingsanlæg forfalder betalingsbeløbene som følger:
  1/3  14 dage efter ordrebekræftelsens dato,
  1/3  midtvejs mellem ordrebekræftelsesdatoen og leveringsdatoen,  
  1/3 inden for 14 dage efter levering.
 4. Vi forbeholder os ret til ved accept af ordren at forlange en uigenkaldelig og tids-ubegrænset bankkaution svarende til kontraktsummens størrelse fra kunden.
 5. Priserne gælder fire måneder efter modtagelse af vores ordrebekræftelse. Ændres en omkostningsdel inden for de samlede omkostninger (fx personaleomkostninger hhv. timesatser eller påviselige materialeomkostninger til tredjemand), tilpasses prisen forholdsmæssigt, dog kun proportionalt med hensyn til det pågældende omkostningselement. Den nye pris, der derved fremkommer, finder anvendelse fra den første kalendermåned, efter at skriftlig meddelelse er tilgået.
 6. Er der aftalt ratebetaling, men ikke en bestemt betalingsdag, skal den enkelte rate betales forud henholdsvis senest den 3. hverdag i den respektive betalingsperiode. Kommer kunden i mora med mere end én rate, forfalder hele retskravet til betaling. Dette gælder også, hvis der er aftalt ratebetaling efter forfaldsdato. Vores ret til at beregne morarenter berøres ikke af en aftale om ratebetaling efter forfaldsdato.
 7. Tilbageholdelse af betalinger eller modregning med krav fra kunden, der bestrides eller ikke anerkendes af os eller ikke er retskraftigt afgjort eller ikke er modne til afgørelse i en verserende sag, er udelukket. En tilbageholdelsesret kan kun udøves, hvis modregningen hidrører fra den samme leveringsaftale.
 8. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, eller bliver vi efter kontraktens indgåelse bekendt med, at betalingskravet er i fare på grund af kundens manglende betalings-evne, er vi berettigede til kun at udføre udestående leverancer mod forudbetaling eller sikkerhedsstillelse.
 9. I tilfælde af ændringsønsker hos kunden efter kontraktens indgåelse forbeholder vi os ret til at foretage en tilsvarende tilpasning af priserne samt de allerede aftale leveringsfrister.
 10. Der pålægges en håndteringsomkostning på ordre/leveringer under 1.250,- Kr. På lagervare. På ikke lagervare 2.250,- Kr. samt 750,- Kr. på tilbehør og reservedele.

7. Returnering

 1. Produkter samt emballage kan kun returneres efter forudgående skriftlig aftale med Sælger. 
 2. Ved returnering af produkter skal det solgte fremsendes til JUMO i original emballage. Forsendelse sker for Købers regning og risiko. 
 3. Returnering sker mod fradrag i købesummen på minimum 20 % af nettovarebeløbet. Varelinjer med fakturabeløb under 200 kr. krediteres ikke.

8. Ejendomsforbehold

 1. Vi forbeholder os ejendomsretten til alle leverede genstande, indtil betaling af samtlige af vores krav i forbindelse med forretningsforbindelsen med kunden er erlagt. Ved løbende regning tjener hele forbeholdsvaren til sikring af saldokravet. Overstiger den skønnede værdi af de forbeholdsvarer, der tjener til sikkerhed for os, de endnu udestående krav mod kunden med mere end 10 %, så er vi på kundens forlangende forpligtede til tilsvarende frigivelse af sikkerhed efter eget valg.
 2. Kunden må hverken pantsætte leveringsgenstanden eller overdrage den som sikkerhed. Ved pantning samt beslaglæggelse eller anden råden fra tredjemands side skal kunden omgående give os meddelelse derom.
 3. Handler kunden i strid med aftalen, navnlig hvis kunden kommer i betalingsmora, er vi efter en rykker berettigede til tilbagetagelse, og kunden pligtig til udlevering. Gør vi ejendomsforbeholdet gældende og panter leveringsgenstanden, anses det som ophævelse af kontrakten.
 4. Vi er berettiget til for kundens regning at forsikre leveringsgenstanden mod brand, vandskade og andre skader, såfremt kunden ikke selv dokumenterer at have indgået en sådan forsikring.
 5. Kunden er berettiget til at videresælge varen ved almindelig forretningsgang. Kunden afstår allerede nu alle krav til os svarende til det fakturabeløb, kunden opnår på grundlag af videresalg til tredjemand. Vi accepterer afståelsen. Efter afståelsen er kunden berettiget til at inddrive kravet. Vi forbeholder os ret til selv at inddrage kravet, så snart kunden ikke efterkommer sine betalingsforpligtelser korrekt og kommer i betalingsmora.
 6. Foretager kunden behandling eller forarbejdning af varen, sker dette altid i vores navn og på vores vegne. Forarbejdes varen, erhverver vi medejendomsret til den nye genstand i forhold til værdien af den vare, der vi har leveret. Det samme gælder, vis varen forbindes eller blandes med andre genstande, der ikke tilhører os. Sker forbindelsen hhv. sammenblandingen på en sådan måde, at kundens genstand må anses som hovedgenstanden, aftales det, at kunden overdrager os medejendomsret forholdsmæssigt. Kunden opbevarer den således opståede ejendomsret eller medejendomsret for os.

9. Kundens ret til at hæve aftalen eller få afslag i købesummen samt øvrigt leverandøransvar

 1. Kunden kan hæve aftalen, hvis det endegyldigt bliver umuligt for os at levere den samlede ydelse. Det samme gælder, hvis leverandøren ikke er i stand til at levere. Ved bestilling af genstande af samme art kan kunden også træde tilbage fra aftalen, hvis det bliver umuligt at levere hele leverancen i fuldt antal, og såfremt kunden har en berettiget interesse i at afvise en delleverance. Er dette ikke tilfældet, kan kunden tilsvarende mindske modydelsen.
 2. Foreligger misligholdelse som nævnt i ciffer 4 i disse forretningsbetingelser, og ind-rømmer kunden os en rimelig frist, men overholdes denne frist ikke, er kunden berettiget til at hæve aftalen.
 3. Umuliggøres leveringen, mens kunden er forsinket med modtagelsen, eller skyldes leveringens umulighed kundens forhold, er denne forpligtet til at erlægge modydelsen.
 4. Kunden har desuden ret til at hæve aftalen, hvis vi selv er skyld i overskridelsen af en indrømmet rimelig frist til afhjælpning eller udbedring af en mangel, som vi bærer ansvaret for i henhold til disse forretningsbetingelser. Kundens ret til at hæve aftalen består også i andre tilfælde, hvor udbedring eller omlevering fra vores side slår fejl.
 5. Yderligere krav på erstatning for skader, uanset art, herunder også sådanne skader, der ikke er opstået på leveringsgenstanden, kan kun gøres gældende i de tilfælde der er nævnt under ciffer 9 i disse forretningsbetingelser.
 6. Ordrer på specielt fremstillede eller tilpassede produkter, kan ikke annulleres eller ændres.

10. Ansvar

 1. Krav om erstatning for en hvilken som helst form for skader – uanset af hvilken faktisk eller retlig grund – der ikke er opstået på leveringsgenstanden selv, består kun

- ved forsætlig undladelse fra vores side

- ved groft uagtsom undladelse fra vores side eller i tilfælde af en forsætlig eller groft uagtsom undladelse fra en af vores legale repræsentanters eller agenters side

- ved skade på liv, lemmer eller sundhed, der beror på en groft uagtsom undladelse fra vores side eller en forsætlig eller groft uagtsom undladelse fra en af vores legale repræsentanters eller agenters side

- ved culpøs misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser, såfremt opfyldelsen af aftalens formål derved bringes i fare, med hensyn til kontrakttypiske, forudsigelige skader

- i de tilfælde, hvor der ifølge produktansvarsloven hæftes for fejl ved den leverede genstand, for personskader eller materiel skade på privat benyttede genstande

- ved mangler, der forties svigagtigt, eller hvis fravær vi har garanteret I øvrigt er videregående erstatningskrav udelukket.


11. Fejl og mangler

 1. Vi har ud fra et rimeligt skøn valget mellem at afhjælpe eller foretage omlevering af alle disse leverancer/ydelser. Konstateres sådanne mangler, skal de straks meddeles skriftligt til os.
 2. For skader som følge af naturligt slid påtager vi os intet ansvar.
 3. Der hæftes ikke for skader, der opstår af følgende grunde:
 4. -    uegnet eller usagkyndig anvendelse
  -    fejlagtig montage henholdsvis idrifttagelse foretaget af kunden eller tredjemand
  -    ved fejlagtig eller uagtsom behandling af den leverede genstand, især under henvisning til de foreliggende driftsanvisninger
  -    ved overbelastning
  -    ved anvendelse af uegnede driftsmidler eller erstatningsmaterialer
 5. For at vi kan foretage alle udbedringer og omleveringer, der efter et rimeligt skøn forekommer os at være nødvendige, skal kunden efter aftale med os give os den fornødne tid og mulighed; ellers er vi befriet fra ansvaret for fejl og mangler. Kun i yderste nødstilfælde, hvor der er fare for driftssikkerheden, hvorom vi straks skal underrettes, eller hvis vi er forsinkede med afhjælpning af manglen, har kunden ret til selv at afhjælpe manglen eller lade den afhjælpe af tredjemand.
 6. Af de umiddelbare omkostninger, der påløber ved udbedring hhv. omlevering, bærer vi, forudsat at reklamationen er berettiget, de i henhold til loven nødvendige omkostninger.
 7. Ved usagkyndige ændringer eller istandsættelsesarbejder foretaget af kunden eller tredjemand uden forudgående tilladelse fra vores side ophæves ansvaret for de følger, der måtte opstå.
 8. Såfremt intet andet er aftalt, vil vi i Danmark levere vores leverancer fri for ophavs-rettigheder og andre beskyttede rettigheder tilhørende tredjemand. Skulle der allige-vel foreligge en sådan overtrædelse af beskyttede rettigheder, vil vi enten tilveje-bringe en tilsvarende brugsret fra tredjemand eller modificere den leverede genstand så vidt, at der ikke længere foreligger en overtrædelse af beskyttede rettigheder. Såfremt dette ikke er muligt for os på rimelige betingelser, er både kunden og vi berettigede til at hæve aftalen.
 9. I øvrigt gælder bestemmelserne i ciffer 10 og ciffer 9 tilsvarende i tilfælde af retsmangler, idet kunden kun kan gøre krav gældende, når denne uden unødigt ophold skriftligt informerer os om eventuelle krav rejst af tredjemand og derudover hverken direkte eller indirekte anerkender en påstået overtrædelseshandling, hvis vi fortsat uindskrænket har alle forsvarsmuligheder, overtrædelsen af rettigheder ikke beror på, at kunden har ændret den leverede genstand eller har benyttet den på ikke kontraktmæssig måde eller retsmanglen skyldes en anvisning fra kunden.
 10. Yderligere krav om erstatning for skader, uanset art, herunder også sådanne skader, der ikke er opstået på den leverede genstand, kan kun gøres gældende i henhold til ciffer 9.

12. Forældelse

 1. Reklamationer på grund af mangler – uanset af hvilken retsgrund – forældes på 12 måneder. Afvigende fra 1. sætning gælder de lovmæssige frister ligeledes ved krav i henhold til afsnit 8 i disse forretningsbetingelser.
 2. Brugte leverede genstande sælges uden ansvar for fejl og mangler. Ansvarsfritagelsen gælder ikke i tilfældene i ciffer 10 i disse forretningsbetingelser.

13. Montage og serviceydelser

 1. Medmindre andet er aftalt, betales for montagearbejder og serviceydelser (reparations- og vedligeholdelsesydelser). Vederlaget omfatter især rejseomkost-ninger, daglige diæter ved overnatning samt de sædvanlige satser for arbejdstid og tillæg for over- og nattearbejde, søn- og helligdagsarbejde, for arbejde under særligt vanskelige omstændigheder samt for planlægning og overvågning.
 2. Omkostningerne til forberedelse, rejse-, vente- og køretid stiller vi særskilt i regning. Forsinkes opstilling eller idrifttagelse, uden at forsinkelsen kan tilregnes os, bærer kunden alle omkostninger for ventetiden og for yderligere nødvendige rejser.
 3. Kunden stiller for sin regning det nødvendige hjælpepersonale med det værktøj, de har brug for, til rådighed i fornødent omfang. Desuden stiller kunden tilstrækkeligt store, egnede, tørre og låsbare rum til rådighed til opbevaring af maskindele, apparater, materialer, værktøj osv. Kunden skal træffe de samme foranstaltninger til beskyttelse af vores ejendele og montage- hhv. servicepersonale, som han ville træffe til beskyttelse af sin egen ejendom. Er kundens virksomhed af en sådan art, at der kærves særlig beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesforanstaltninger for montage- hhv. servicepersonale, så stiller kunden også dette til rådighed.
 4. Vores montagepersonale og disses medhjælpere er ikke berettiget til at udføre arbejder, der ikke foretages til opfyldelse af vores forpligtelser til levering og opstilling eller montage af leveringsgenstanden eller uden aftale med os foranlediges af kunden eller tredjemand.
 5. Udføres montagen af kunden eller af tredjemand på kundens vegne, skal vore til enhver tid gældende drifts- og montageforskrifter iagttages.
 6. Ved gennemførelse af serviceydelser (reparations- og vedligeholdelsesydelser) kan vi på grundlag af vores erfaring og tekniske vurdering efter eget skøn frit beslutte, om vi vil udføre serviceydelsen i kundens virksomhed eller i vores egen virksomhed. Skal servicen gennemføres i vores virksomhed, fremsender kunden genstanden til os. Efter udført service returnerer vi genstanden til kunden. Risikoen for tab eller beskadigelse bærer kunden, det samme gælder transportomkostningerne.
 7. Såfremt kunden ikke oplyser, at han har foretaget ændringer, stilles hardwaren efter endt service til rådighed i standardkonfigurationen. Hvis kunden oplyser ændrede indstillinger og programmer, vil vi ved udførelse af serviceydelse konfigurere og programmere genstanden tilsvarende. Kunden er dog forpligtet til at teste disse indstillinger. Vi overtager ikke noget ansvar for dette. Ligeledes overtager vi heller ikke ansvaret for funktionen efter integration af vort produkt i anlægget.
 8. Vores servicetekniker har kun beføjelse til at udføre serviceydelser på andre dele end den af os leverede genstand, hvis der kan forventes en hurtig og enkel løsning, og kunden udtrykkelig afgiver en sådan tillægsordre.
 9. Vores tekniker kan afbryde servicen, hvis det viser sig, at han ikke kan yde nogen afhjælpning på den forventede korte tid. Kunden skal også i dette tilfælde betale den tidsafhængige godtgørelse samt det for udførelse af tillægsordren anvendte materiale. Havde teknikeren efter en sagkyndig bedømmelse dog kunnet yde serviceydelsen på den forventede korte tid, og har han groft uagtsomt ikke erkendt dette eller handlet forsætligt, skylder kunden ingen betaling for den afbrudte serviceydelse.
 10. Ved tildeling og gennemførelse af en tillægsordre er det kundens ansvar at kon-trollere, om der er krav på grundlag af andre leverings- og servicekontrakter med tredjemand, der herved begrænses eller fortabes. Vi påtager os ikke ansvaret for dette.

a) Kunden skal ved levering af apparater, der skal istandholdes, samt returleverancer altid nøje overholde den til enhver tid gældende lovgivning om farlige stoffer.

b) Navnlig skal kunden, under iagttagelse af de lovmæssige bestemmelser, emballere og mærke også sådanne apparater, der er fyldt med farlige arbejdsstoffer eller på anden måde er kommet i berøring hermed.
Desuden skal kunden i serviceordren udtrykkeligt henvise til apparatets forbindelse med farlige arbejdsstoffer som defineret i lovgivning om farlige stoffer og om nødvendigt vedlægge sikkerhedsdatablad i henhold til EU-direktiv 91/155/EØF.

c) Drejer det sig ikke om apparater, der er fremstillet af os, og for hvilke vi fortsat hæfter for fejl og mangler, kan vi til enhver tid afvise at acceptere en serviceordre for apparater i henhold til foranstående afsnit b) under henvisning til forbindelsen med farlige arbejdsstoffer.

d) Overholdes lovgivningen om farlige stoffer ikke, forbeholder vi os ret til at gøre eventuelle krav om skadeserstatning gældende; det gælder dog ikke, hvis kunden ikke er skyld i overtrædelsen.

14. Eksportkontrol

 1. Leverancer og ydelser (opfyldelse af aftalen) sker med forbehold for, at ingen hindringer som følge af nationale eller internationale forskrifter, navnlig bestemmelser om eksportkontrol samt embargoer eller andre begrænsninger, er til hinder for opfyldelsen. Kunden forpligter sig til at tilvejebringe alle informationer og dokumenter, der er nødvendige for eksport eller transport. Forsinkelser på grund af eksportkontrol eller tilladelsesprocedurer sætter frister og leveringstider ud af kraft. Tildeles nødvendige tilladelser ikke, eller kan der ikke gives tilladelse til den pågældende levering eller ydelse, anses aftalen for de berørte deles vedkommende som aldrig indgået.
 2. Vi er berettigede til at opsige aftalen uden varsel, hvis opsigelsen er nødvendig for, at vi kan overholde nationale eller internationale retsforskrifter. I tilfælde af en sådan opsigelse kan kunden ikke gøre krav på skadeserstatning eller gøre andre rettigheder gældende på grund af opsigelsen.

15. Force majeure

 1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer Sælgers opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Sælger: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, terror, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, eksport- eller importforbud, oprør og uroligheder, ekstraordinære myndighedsindgreb, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, naturkatastrofer samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 2. Det påhviler Sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Køber, dersom der indtræ- der omstændigheder som nævnt i denne bestemmelse.
 3. Indtræder force majeure hos Køber, skal Køber dække Sælgers omkostninger til at sikre og beskytte produkterne, mens force majeure foreligger.
 4. Hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end [3] måneder på grund af force majeure, er parterne berettigede til erstatningsfrit at annullere den opfyldte del af aftalen, dog forudsat at Sælger kan aftale aftalen hos leverandøren.
 5. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

16. Produktansvar

 1. For produkter, der sælges med brugervejledning o.lign. henvises til sådanne særskilte medfølgende vejledninger. Sælger hæfter ikke for produktskader på ting, medmindre Køber kan godtgøre, at Køber har anvendt/installeret det købte i overensstemmelse med eventuelle vejledninger o.lign.
 2. Sælgers ansvar for tingskade kan ikke overstige DKK 10.000.000. Sælgers ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt. 8.
 3. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber skal holde Sælger skadesløs, hvis Sælger pålægges ansvar for tab, som Sælger, jf. punkterne ovenfor ikke er ansvarlig for over for Køber.
 4. Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som på- stås forårsaget af det solgte.

17. Opfyldelsessted, værneting og afsluttende forskrifter

 1. For handelsmænd, juridiske offentlig-retlige personer eller offentlig-retlige sær-formuer er opfyldelsessted og værneting vores hovedsæde eller – efter vort valg – hjemstedet for den filial, der har indgået kontrakten.
 2. For disse betingelser og alle retsforhold mellem kunden og os gælder Dansk ret uden hensyn til lovvalgsregler deri. Den internationale købelov, lov nr.733 af 7 december 1988, og De Forenede Nationers konvention af 1. april 1980 om aftale.

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S

2018-05-31