More than sensors+automation
Søg

Salgs og leveringsbetingelser

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S

Theilgaards Torv 1E
4600 Køge, Danmark

Phone: +45 46 19 46 66
Fax: +45 46 19 43 63
e-mail: info.dk@jumo.net

generelle vilkår og leveringsbetingelser (PDF 277 kB) udgave 2019-08-31

1. Anvendelsesområde

 1. De følgende generelle vilkår og betingelser for levering og tjenester (i det følgende: "vilkår og betingelser") gælder for alt salg og al levering af produkter og tjenester og fremstilling af produkter (i det følgende: "leveranceartikel") fra JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S (i det følgende: "leverandør") til en kunde, partner, køber eller distributør (i det følgende: "køber"). Leverandøren og køberen (i det følgende: "parter" eller "part") samtykker udtrykkeligt i, at udelukkende nærværende vilkår og betingelser er gældende. Leverandøren anerkender ikke en købers vilkår og betingelser, som er i modstrid med eller afviger fra nærværende vilkår og betingelser, medmindre leverandøren udtrykkeligt og skriftligt accepterer, at de gælder. Nærværende vilkår og betingelser gælder også, hvis leverandøren yder leveranceartiklen uden forbehold, selvom leverandøren er bekendt med modstridende eller afvigende vilkår og betingelser fra køberens side.
 2. Foruden nærværende vilkår og betingelser skal tillægsbestemmelserne "Licensing of Software Products for Industrial Automation (power supply, measuring, shifting, steering)" (Licensering af softwareprodukter til industriel automatisering (strømforsyning, måling, omskiftning og styring)), som kan ses på http://EG13-en.jumo.info, gælde for licensering af software fra leverandøren til køberens fordel.
 3. Foruden nærværende vilkår og betingelser skal tillægsbestemmelserne "Development of Software Products for Industrial Automation (power supply, measuring, shifting, steering)" (Udvikling af softwareprodukter til industriel automatisering (strømforsyning, måling, omskiftning og styring), som kan ses på http://EG14-en.jumo.info, gælde for leverandørens udvikling af software til køberens fordel.
 4. Nærværende vilkår og betingelser skal kun gælde for erhvervsdrivende (se kommentar).
 5. Nærværende vilkår og betingelser skal også gælde i deres respektive version som rammeaftale for fremtidige kontrakter, uden at leverandøren behøver at henvise til dem igen i hvert enkelt tilfælde. Leverandøren skal straks give køberen meddelelse om enhver ændring af nærværende vilkår og betingelser.
 6. Juridisk relevante erklæringer og underretninger, som skal sendes af køberen til leverandøren efter indgåelse af kontrakten, skal være skriftlige for at være gyldige.

2. Tilbud, ordrebekræftelse, indgåelse af kontrakt og kontraktløbetid

 1. Omfanget af leverandørens resultatforpligtelse fastsættes udelukkende af leverandørens skriftlige ordrebekræftelse (i det følgende: "kontrakt").
 2. Kontrakten indgås for varigheden af ydelsen. Hvis kontrakten muliggør løbende forpligtelser, skal den indgås med en løbetid på tolv (12) måneder, som i hvert tilfælde skal forlænges stiltiende med en periode på tolv (12) måneder. Hver part er til enhver tid berettiget til skriftligt at bringe en kontrakt, der muliggør løbende forpligtelser, til ophør uden godtgørelse ved at give en (1) måneds opsigelsesvarsel. I tilfælde af ophør skal køberen fra leverandøren købe alle fremstillede eller indkøbte kundespecifikke leveranceartikler til den aftalte pris.

3. Copyright og forbehold for ret til tegninger osv

 1. Leverandøren forbeholder sigretten, herunder enhver immateriel ret, til tegninger, skitser, omkostningsoverslag og andre dokumenter knyttet til leverandørens tilbud og ordrebekræftelser uden indskrænkning. Køberen må kun bruge dem til det aftalte formål og må ikke gengive dem eller gøre dem tilgængelige for tredjeparter uden leverandørens samtykke. Dokumenterne selv og alle gengivelser deraf skal efter anmodning returneres til leverandøren.

4. Leveringstid og misligholdelse

 1. Den bindende beskaffenhed af datoer og frister for tjeneste og levering (i det følgende: "leveringsfrist") kræver, at køberen udleverer dokumenter og andre nødvendige oplysninger til køberen rettidigt og ikke forsinker sit samarbejde eller andre væsentlige kontraktmæssige pligter, navnlig betalingsforpligtelser.
 2. I tilfælde af arbejdskonflikter og uforudsete omstændigheder uden for leverandørens kontrol (for eksempel krig, terrorhandlinger, uroligheder og lignende hændelser) eller omstændigheder, som en anden fabrikant er ansvarlig for, skal leveringsfristen forlænges i rimeligt omfang. Dette skal også gælde, hvis omstændighederne opstår i tilfælde af en allerede eksisterende forsinkelse.
 3. Delvise leveringer henholdsvis ydelser skal køberen tillade, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller dette vil være til væsentlig gene for køberen.

5. Overdragelse af risiko

 1. Risikoen overdrages til køberen, når leveranceartiklen udleveres til speditøren, transportøren eller den afhentende person, eller under transport med leverandørens transportmiddel, men senest når leveranceartiklen forlader leverandørens henholdsvis fabrikantens lagerbygning. For så vidt som en godkendelsesprocedure er blevet aftalt, men ingen fast godkendelsesdeadline er blevet aftalt, skal køberen acceptere leveranceartiklen inden for en periode på fjorten (14) dage efter underretning om færdiggørelse. Hvis køberen ikke bekræfter accept inden for den fastsatte periode og undlader at underrette om mindst én fejl, skal leveranceartiklen anses for at være blevet accepteret.
 2. Hvis køberen har afgivet en ordre til at være til rådighed efter anmodning, skal køberen hente leveranceartiklen – ved bestilling af adskillige leveranceartikler, alle sammen – inden for tolv (12) måneder efter bestillingsdatoen, medmindre parterne har aftalt andet. Hvis køberen ikke henter leveranceartiklen eller leveranceartiklerne, har denne misligholdt sin accept, og risikoen overgår til køberen.

6. Priser og betalingsvilkår

 1. Priserne angivet af leverandøren er ab fabrik plus moms på det lovpligtige beløb på leveringstidspunktet, eksklusive emballage. Emballage skal beregnes særskilt.
 2. Købsprisen skal betales inden for 30 dage fra fakturadato uden fratrækning af transaktionsgebyrer.
 3. Leverandøren forbeholder sig ret til at anmode køberen om at forelægge en uigenkaldelig og ubegrænset bankgaranti for beløbet på den kontraktmæssige pris ved accept af ordren.
 4. Priser er gyldige i fire (4) måneder fra modtagelse af ordrebekræftelsen fra leverandøren. Hvis en omkostningsfaktor inden for den samlede omkostning ændres (fx personaleudgifter, timepriser og verificerbare tredjepartsmaterialeomkostninger), forbeholder leverandøren sig ret til at justere prisen forholdsmæssigt, men kun i forhold til den tilsvarende omkostningsfaktor og for så vidt som det er rimeligt for køberen. Den resulterende nye pris skal være gældende fra den første dag i den kalendermåned, der følger modtagelse af den skriftlige underretning.
 5. Hvis afdragsbetaling er blevet aftalt, skal de henholdsvise afdrag betales forud senest den tredje arbejdsdag i den respektive betalingsperiode, medmindre parterne har aftalt en bestemt betalingsdato. Hvis køberens betaling af mere end ét afdrag udebliver, forfalder det samlede udestående beløb til betaling. Dette gælder også, hvis afdragsbetaling er blevet aftalt efter forfaldsdatoen. Leverandørens ret til at beregne morarente påvirkes ikke af en aftale om afdragsbetaling efter forfaldsdatoen.
 6. Tilbageholdelse af betalinger eller udligning mod køberens fordringer, som bestrides af leverandøren, ikke anerkendes, ikke stadfæstes eller ikke er klar til afgørelse i verserende retsforhandlinger, er udelukket. En ret til tilbageholdelse kan kun gøres gældende, hvis modkravet er baseret på den samme leveringskontrakt og modkravet er anerkendt af leverandøren.
 7. I tilfælde af at betalingsvilkårene ikke overholdes, eller hvis leverandøren efter indgåelse af kontrakten får kendskab til, at der er en risiko vedrørende betaling på grund af køberens manglende evne til at betale, forbeholder leverandøren sig ret til kun at gennemføre udestående leveringer mod forudbetaling eller tilvejebringelse af sikkerhedsstillelse.
 8. I tilfælde af ændringsanmodninger fra køberen efter indgåelse af kontrakten forbeholder leverandøren sig ret til at justere de aftalte priser samt de aftalte leveringsfrister tilsvarende.

7. Ejendomsforbehold

 1. Leverandøren bevarer ejendomsretten til alle leveranceartikler indtil fuldstændig betaling af alle fordringer i henhold til henholdsvis kontrakten eller kontrakterne med køberen
 2. Så længe ejendomsforbeholdet eksisterer, må køberen hverken pantsætte eller på anden måde overdrage leveranceartiklen som sikkerhedsstillelse. I tilfælde af tredjeparters beslaglæggelse, konfiskation eller anden overdragelse skal køberen straks informere leverandøren.
 3. I tilfælde af købers misligholdelse forbeholder leverandøren sig ret til at tage varerne tilbage og ophæve kontrakten, evt. efter kortere frist for køberen til at rette for sig ikke er opfyldt, og køberen er forpligtet til at afstå varerne.
 4. Håndhævelse af ejendomsforbeholdet samt leverandørens beslaglæggelse af leveranceartiklen skal anses som tilbagetrækning fra kontrakten.
 5. Leverandøren er berettiget til for køberens regning at forsikre leveranceartiklen mod brand- og vandskade og anden skade for så vidt som køberen ikke har godtgjort selv at have tegnet forsikring.
 6. Bearbejdning og forarbejdning af leveranceartiklen af køberen skal altid foretages i leverandørens navn og på dennes vegne for så vidt angår ejerskab (ikke hæftelse for arbejdet). Hvis leveranceartikler forarbejdes, skal leverandøren erhverve medejerskab af den nye artikel i forhold til værdien af leveranceartiklen leveret af leverandøren. Dette gælder også, hvis leveranceartiklen sammenkobles eller kombineres med andre artikler tilhørende køberen. Hvis sammenkoblingen eller kombineringen foregår på en sådan måde, at køberens artikel må anses for at være hoveddelen, anses det for aftalt, at køberen skal overdrage forholdsmæssigt medejerskab til leverandøren. Køberen beholder det resulterende eneejerskab eller medejerskab for leverandøren.

8. Leverandørens ret til annullering

 1. Leverandøren er berettiget til at annullere kontrakten, hvis det bliver umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for leverandøren at opfylde kontrakten.

9. Ansvars- og hæftelsesbegrænsninger

 1. Erstatningskrav og hæftelse for leverandøren for forsinkelse og skade af enhver slags – uanset det materielle grundlag og retsgrundlaget – på andet end leveranceartiklen, kan kun opstå:
  • i tilfælde af uforsvarlig pligtforsømmelse fra leverandørens side
  • i tilfælde af grov uagtsomhed fra leverandørens side eller i tilfælde af uforsvarlig pligtforsømmelse eller grov uagtsomhed fra leverandørens retlige repræsentanters eller underleverandørers side
  • i tilfælde af skade på liv, personer eller helbred forårsaget af leverandøren eller en af leverandørens lovpligtige repræsentanter eller underleverandører
  • i tilfælde af uforsvarlig pligtforsømmelse af essentielle kontraktmæssige forpligtelser, for så vidt som der er risiko for opfyldelsen af det kontraktmæssige formål
  • i tilfælde hvor ufravigelige regler om produktansvar fører til ansvar og/eller hæftelse,
  • i tilfælde af fejl, der svigagtigt blev skjult, eller udeblivelse af, hvad leverandøren havde garanteret.
 2. Leverandørens ansvar og hæftelse er – alene i det omfang ufravigelige lovregler angiver andet - begrænset til værdien af leveranceartiklen, omfatter aldrig indirekte tab og kan ikke overstige leverandørens forsikringsdækkede ansvar. Yderligere erstatningskrav og/eller hæftelse er udelukket.

10. Mangler

 1. Alle påviseligt fejlbehæftede leveranceartikler skal efter leverandørens valg og skøn repareres, udskiftes eller leveres igen uden omkostning. Opdagelse af sådanne fejl skal straks i detaljer meddeles leverandøren skriftligt.
 2. Leverandøren accepterer i alle tilfælde ingen hæftelse for skader eller fejl forårsaget af følgende grunde:
  • normal slitage
  • uhensigtsmæssig eller forkert anvendelse forkerte modifikationer eller reparationer udført uden leverandør leverandørens forudgående samtykke
  • køberens eller tredjeparts fejlagtige montage eller idriftsættelse
  • fejlagtig eller forsømmelig behandling af leveranceartiklen, navnlig med hensyn til de eksisterende driftsinstruktioner
  • eksponering i for stort omfang
  • benyttelse af uegnet udstyr og erstatningsmaterialer
  • kombinering af leveranceartiklen med en anden artikel for så vidt som denne kombinering ikke tidligere udtrykkeligt er blevet godkendt af leverandøren, og skaden eller fejlen opstår som følge af denne kombinering.
 3. Efter samråd med leverandøren skal køberen give leverandøren den tid og mulighed, der er nødvendig for at kunne udføre alle forbedringer og udskiftninger, som efter leverandørens skøn synes nødvendige. Køberen er ikke berettiget til at rette evt. fejl selv eller gennem tredjeparter, medmindre dette er aftalt med leverandøren eller reparation er uopsættelig.
 4. Medmindre andet er aftalt, skal leverandøren sørge for, at leverancer ydes fri for tredjeparters ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, dog kun i det land, hvor levering finder sted. Skulle en overtrædelse af nævnte rettigheder i leveringslandet alligevel opstå, skal leverandøren enten tilvejebringe en tilsvarende anvendelsesret fra tredjeparten eller modificere leveranceartiklen i et sådant omfang, at den ikke længere overtræder tredjemandsrettigheder. For så vidt som dette ikke er muligt for leverandøren under passende og rimelige omstændigheder, har både køberen og leverandøren ret til at annullere kontrakten.
 5. Køberen skal (i) straks underrette leverandøren skriftligt om ethvert krav håndhævet af tredjeparter, (ii) hverken direkte eller indirekte vedgå en påstået overtrædelse, (iii) sikre og bevare alle indsigelses muligheder uden indskrænkning for leverandøren, (iv) sikre, at eventuelle overtrædelser ikke kan baseres på den kendsgerning, at køberen har modificeret leveranceartiklen eller brugt den på en måde, der ikke er i overensstemmelse med kontrakten.
 6. Brugte leveranceartikler sælges under udelukkelse af ethvert ansvar eller hæftelse for materielle fejl og mangler.
 7. Erstatningsansvar og/eller hæftelse for skader af enhver art, herunder skader på andet end leveranceartiklen, eksisterer kun i overensstemmelse med afsnit 9 i nærværende vilkår og betingelser.

11. Forældelsesfrist

 1. Fordringer vedrørende fejl – på et hvilket som helst retsgrundlag – forældes tolv (12) måneder efter levering – eller, hvis forsinkelsen skyldes købers forhold eller leverancen stedse har stået til købers rådighed – 12 måneder fra leverancen fra leverandørens side stod klar til levering.

12. Installering og tjenester

 1. Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal montagearbejde og -tjenester (reparation og vedligeholdelse) betales. Betalingen inkluderer navnlig rejseudgifter, diæter, de sædvanlige takster for arbejdstid samt tillæg for overtid, natarbejde, søndagsarbejde, arbejde på helligdage, arbejde under vanskelige forhold og planlægning og tilsyn.
 2. Udgifterne til forberedelse, ventetid og rejsetid opkræver leverandøren særskilt af køberen. Hvis montagen eller idriftsættelsen forsinkes, uden at det er leverandørens fejl, skal køberen i fornødent omfang dække alle omkostninger til ventetid og yderligere nødvendig rejse.
 3. Køberen skal for egen regning tilvejebringe det nødvendige supportpersonale med det nødvendige værktøj i fornøden mængde. Køberen skal endvidere tilvejebringe tilstrækkeligt store, egnede, tørre og aflåselige rum til opbevaring af maskindele, udstyr, materialer, værktøj osv. For at beskytte leverandørens ejendom samt montage- og servicepersonalet skal køberen træffe de samme forholdsregler, som denne ville træffe til beskyttelse af sin egen ejendom. Hvis beskaffenheden af køberens erhverv kræver særlige beskyttelsesdragter og særligt beskyttelsesudstyr til montage- og servicepersonalet, skal dette tilvejebringes af køberen.
 4. Leverandørens montagepersonale og underleverandører er ikke autoriseret til at udføre noget arbejde, der ikke er en del af leverandørens forpligtelse til at levere og installere eller montere leveranceartiklen, eller som igangsættes af køberen eller en tredjepart uden samråd med leverandøren.
 5. Hvis montagen udføres af køberen eller en tredjepart engageret af køberen, skal de fornødne drifts- og montageinstruktioner fra leverandøren overholdes.
 6. Når leverandøren udfører (reparations- og vedligeholdelses) tjenester, kan denne efter eget skøn på grundlag af sin erfaring og tekniske vurdering beslutte, om leverandøren udfører tjenesterne i køberens eller sine egne lokaler. Hvis tjenesterne udføres i leverandørens lokaler, skal køberen sende artiklen til leverandøren. Når tjenesten er blevet udført, skal leverandøren returnere leveranceartiklen til køberen.
 7. For så vidt som køberen ikke giver besked om modifikationer, denne har foretaget, skal enhederne nulstilles til standardkonfiguration efter denne tjeneste. Hvis køberen informerer leverandøren om ændrede indstillinger og programmer, skal leverandøren konfigurere og programmere leveranceartiklen i overensstemmelse dermed, når denne udfører tjenesten. Køberen skal dog kontrollere disse indstillinger. Leverandøren accepterer ingen hæftelse, herunder ansvar for dette. Endvidere påtager leverandøren sig ingen hæftelse, herunder ansvar for funktionaliteten efter indbygning af leveranceartiklen i køberens system.
 8. Leverandørens tekniker kan annullere tjenesten, hvis det viser sig, at han eller hun ikke kan foretage reparationen i indenfor den af leverandøren forventede tidsramme. I så fald skal køberen betale den tidsbaserede betaling samt det materiale, der blev anvendt til at udføre ekstrabestillingen. Hvis teknikeren ud fra en professionel vurdering kunne have gennemført servicearbejdet inden for den af leverandøren forventede, tidsramme og ikke gjorde det på grund af grov uagtsomhed, eller hvis han eller hun agerede med forsætlig pligtforsømmelse, skal køberen ikke betale for den annullerede tjeneste.
 9. Det er køberens ansvar at kontrollere, om fordringer, der opstår som resultat af leverings- og vedligeholdelseskontrakter med tredjeparter, påvirkes eller mistes som følge af afgivelsen og gennemførelsen af en ekstrabestilling. Leverandøren påtager sig ingen hæftelse, herunder intet ansvar for dette.
 10. Køberens forpligtelser er altid:
  • Når køberen leverer udstyr, der skal vedligeholdes, og hvis leverancer returneres, skal køberen altid nøje overholde gældende regler om farlige stoffer.
  • Køberen skal navnlig emballere og mærke enheder, som er blevet fyldt med farlige stoffer, eller som på anden måde har været i kontakt med dem, i overensstemmelse med god praksis og gældende regler.
  • Køberen skal endvidere i servicebestillingen udtrykkeligt henvise til enhedernes forbindelse med farlige stoffer, i henhold til gældende regler og om nødvendig vedlægge sikkerhedsdatablad i henhold til gældende regler.
  • I tilfælde af undladelse af at overholde ovennævnte gældende regler forbeholder leverandøren sig ret til at gøre eventuelle erstatningskrav gældende.

13. Eksportkontrolbestemmelser

 1. Opfyldelse af kontrakten ydes på betingelse af, at ydelsen ikke strider mod nationale eller internationale bestemmelser, navnlig eksportkontrolvilkår, embargoer eller andre restriktioner. Køberen forpligter sig til at tilvejebringe alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for eksport eller forsendelse. Forsinkelser på grund af eksportinspektioner eller -godkendelsesprocedurer suspenderer leveringsfristen. Hvis de nødvendige godkendelser ikke udstedes, eller hvis opfyldelsen af kontrakten ikke kan godkendes, skal kontrakten anses for ikke at være blevet indgået med hensyn til de berørte dele.
 2. Leverandøren er berettiget til at bringe kontrakten til ophør uden varsel, hvis ophør er nødvendigt, for at leverandøren kan overholde nationale eller internationale lovbestemmelser. I tilfælde af et sådant ophør er håndhævelse af erstatning eller andre rettigheder af køberen på grund af ophøret eller dets konsekvenser udelukket.

14. Hemmeligholdelse

 1. Parterne har pligt til over for tredjeparter at hemmeligholde alle den anden parts fortrolige oplysninger, forretningstransaktioner og dokumenter, som denne eller dens medarbejdere får kendskab til, og sørge for, at tredjeparter ikke på nogen måde kan få adgang til dem.
 2. Hemmeligholdelsesforpligtelsen gælder ikke, hvis oplysningen er offentligt kendt, allerede er kendt af den anden part ved modtagelse, blev gjort tilgængelig for parten af tredjeparter uden hemmeligholdelsesforpligtelse eller skal gøres tilgængelig for tredjeparter til opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser (fx underleverandører), og disse tredjeparter har forpligtet sig til hemmeligholdelse.

15. Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist mellem parterne behandles efter dansk ret ved de danske domstole med retten i Roskilde, som værneting i første instans.

16. Afsluttende bestemmelser

 1. Hvis en part er nødt til at behandle personoplysninger under kontrakten, skal den overholde gældende persondatalovgivning. Parten skal koordinere de nødvendige databeskyttelsesforanstaltninger med den anden part og gøre det muligt for den at kontrollere, at de opnåede aftaler overholdes.
 2. Hvis en eller flere bestemmelser i nærværende vilkår og betingelser helt eller delvist anses for at være ugyldige, uden retskraft eller ulovlige, vil dette ikke påvirke gyldigheden, retskraften og lovligheden af de tilbageværende bestemmelser i kontrakten. I så fald forpligter parterne sig til med tilbagevirkende kraft at erstatte den bestemmelse, der helt eller delvist er ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, med en ny bestemmelse, som på en retligt antagelig måde, ud fra en økonomisk og finansiel synsvinkel, kommer tættest muligt på indholdet af den bestemmelse, der er ugyldig, uden retskraft eller ulovlig.
 3. Køberen tillader, at leverandøren helt eller delvist lader underleverandører udføre sine kontraktmæssige forpligtelser.
 4. Alle forpligtelser foreskrevet i kontrakten eller vilkårene og betingelserne, som naturligvis vil fortsætte efter ophøret af kontrakten, skal forblive i kraft efter ophøret af kontrakten, navnlig alle de finansielle forpligtelser, som den ene part skal opfylde i overensstemmelse med kontrakten til fordel for den anden part.
 5. Hvis leverandøren ikke har gjort indsigelse mod et dokument, en kommunikation eller handling fra køberens side, vil sådan manglende indsigelse aldrig udgøre et afkald på indsigelsen og anvendelse af relevant bestemmelse om forholdet.
 6. Ingen part kan holdes ansvarlig, hvis den overtræder sine kontraktmæssige forpligtelser eller undlader at yde en leverance eller tjeneste til tiden på grund af force majeure uden for sin kontrol. Dette omfatter navnlig naturkatastrofer, køberens handlinger og undladelser, afbrydelser af forretningsaktivitet, teknologirelaterede katastrofer, epidemier, materialemangel, strejker, blokader, trafikpropper, offentlige indgreb, andre leverandørers leveringsforsinkelser samt umuligheden af at finde arbejdskraft og råmaterialer gennem normale netværk. Hvis opfyldelse af kontrakten af en af disse grunde forsinkes mere end en (1) måned, har hver part ret – uden nogen ret til erstatning fra den anden part – til skriftligt at bringe kontrakten til ophør, hvad angår de mængder, der påvirkes af afbrydelsen af opfyldelsen af kontrakten.

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S

2019-08-31