Do you have any questions?


Leder af miljø og sikkerhed, energi- og miljøledelse, arbejdsmiljø og sikkerhed

Diana Vaabengaard +45 6160 7915 +45 6160 7915

Haben Sie Fragen?


Leder af miljø og sikkerhed, energi- og miljøledelse, arbejdsmiljø og sikkerhed

Diana Vaabengaard +45 6160 7915 +45 6160 7915

Haben Sie Fragen?


Leder af miljø og sikkerhed, energi- og miljøledelse, arbejdsmiljø og sikkerhed

Diana Vaabengaard +45 6160 7915 +45 6160 7915

Haben sie fragen?


Materiel overholdelse

Head Office Danish +4546194666 +4546194666

Insert your alternative text
Miljø og sikkerhed

Vi er bevidste om vores sociale ansvar

En succesfuld virksomhed er kendetegnet ved ikke kun at se indad, men også ved at tage ansvar for sit miljø. Miljøbeskyttelse og ressourcebevaring har derfor været fast forankret i vores virksomhed i over 30 år. I de seneste år har vi gjort meget for at spare på ressourcerne, overholde lovmæssige og andre bestemmelser vedrørende miljøet og minimere skader på miljøet.

Wir übernehmen Verantwortung!

Vi går ud over konventionelle horisonter: vores miljø ligger os stærkt på sinde

Vi planlægger, overvåger og evaluerer vores processer med henblik på deres miljømæssige relevans. Allerede i 1999 kunne vi opnå DIN EN ISO 14001-certificering. Selv 2 år efter offentliggørelsen af energistyringsstandarden DIN EN ISO 50001 i 2013 har vi ansøgt om og opnået certificering. Disse er en væsentlig del af vores forretningsaktiviteter sammen med kvalitetsstyringssystemet.

Få mere at vide om 14001- og 50001-certifikaterne.


Miljøstyringssystem DIN EN ISO 14001

Alle - ledelse og medarbejdere i JUMO GmbH & Co. KG - har i mange år været bevidst om vores ansvar for at beskytte mennesker og miljø. Det gælder både i vores private omgivelser og i vores virksomhed.

Download

Energistyring

Det er et vigtigt bidrag til klimabeskyttelse og bevarelse af naturressourcerne at sikre, at der ved fremstillingen af energieffektive JUMO-produkter også bruges lidt energi. Derfor har vi i de seneste år konsekvent installeret et system til overvågning af vores energiforbrug i virksomheden og til forbedring af energieffektiviteten i vores processer.

JUMO bruger så lidt energi til fremstilling af vores produkter, at vi i 2020 besluttede at erstatte energistyringssystemet i henhold til DIN EN ISO 50001 med en energirevision i henhold til DIN EN 16247. Vi vil gennemføre en energirevision i overensstemmelse med fristen den 28. maj 2024. Indtil da betragtes det sidste certifikat for overvågningsrevisionen af energistyringssystemet som en fiktiv energirevision i henhold til erklæringerne fra det tyske forbundskontor for økonomi og eksportkontrol (BAFA).

Download

JUMO bruger solenergi med sit eget solcelleanlæg.

Grundlæggende medlem af Hessens miljøalliance

JUMO er som stiftende medlem af miljøalliancen i Hessen også involveret i dialogen mellem erhvervslivet og forvaltningsniveauet for at gøre den operationelle miljøbeskyttelse så effektiv som muligt. Ligesom miljøalliancen forfølger JUMO seks hovedmålsætninger:

  • Skabelse af attraktive rammer for Hessen som erhvervslokalitet
  • Styrkelse af det personlige ansvar hos de hessiske virksomheder
  • Sikring af en høj miljøstandard for delstaten
  • Reducere miljølovgivningen til det nødvendige niveau
  • Tilpasning af miljøpolitikken på en samarbejdsorienteret og bæredygtig måde
  • Støtte til miljø- og klimabeskyttelse i lokalsamfundene

Få mere at vide om Hessens miljøalliance her.

Miljøalliance

Medlemskab certifikat

Download

Den vidunderlige Rhön-region lige uden for vores dør: den vil vi bevare, og vi vil bevare den i hele verden!

100 virksomheder for klimabeskyttelse - JUMO spiller sin rolle!

I dag er bæredygtige aktiviteter uundværlige. Med den hessiske bæredygtighedsstrategi har delstaten Hessen fået en etableret platform, hvor forskellige samfundsgrupper som f.eks. virksomheder, kommuner og skoler kan samarbejde.

Målet er bl.a. at få mindst 100 virksomheder til at forpligte sig til øget klimabeskyttelse og præsentere deres aktiviteter og planer for CO2-reduktion i en handlingsplan. I næsten 12 år har JUMO dokumenteret sit engagement i miljøbeskyttelse med sit ledelsessystem i henhold til DIN EN ISO 14001.

Det var derfor kun logisk, at JUMO også underskrev charteret for klimabeskyttelse for at vise, at JUMO fortsat vil prioritere ressourcebesparelse og dermed klimabeskyttelse højt.

Klimabeskyttelse

Charter for de 100 virksomheder

Download

WEEE

JUMO fremstiller i vid udstrækning udstyr til måle-, regulerings- og styringsteknologi. I 2005 blev vores produkter klassificeret som kontrol- og overvågningsinstrumenter af "Elektro-Alteräte Register" -  EAR (Register over affald af elektrisk udstyr) til professionel brug (b2b).

Lov om emballage

Som emballageproducent, der er omfattet af systemdeltagelse, opfylder JUMO kravene i emballagelovens §9, som er trådt i kraft siden den 01. januar 2019. Dette omfatter pligten til at registrere sig i "Zentralen Stelle Verpackungsregister - ZSVR" (det centrale emballageregister) samt deltagelse i et af de parallelle systemer i Tyskland.
ZSVR-registreringsnummer JUMO: DE 191307653030788

Tilbagelevering af affaldsudstyr

I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk materiale tilbyder JUMO mulighed for at returnere affaldsudstyr. Af databeskyttelseshensyn må vi eksplicit gøre opmærksom på, at programmer og data, der er gemt på apparaterne, skal slettes på forhånd i overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Tilmelding af returnering af affaldsudstyr bedes registreret pr. e-mail: ehs@jumo.net. Transportomkostningerne for returforsendelsen dækkes af afsenderen.

Do you have any further questions?


Leder af miljø og sikkerhed, energi- og miljøledelse, arbejdsmiljø og sikkerhed

Diana Vaabengaard +45 6160 7915 +45 6160 7915

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die geistige und körperliche Gesundheit unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Daher legen wir großen Wert auf eine sichere Gestaltung unserer Arbeitsplätze und Prozesse und gewährleisten die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften zur Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Dazu zählen u. a. die Vermeidung arbeitsbedingter Gefährdungen und die Minimierung von SGA-Risiken durch die Einführung wirksamer Präventions und Schutzmaßnahmen. Schließlich ermöglicht nur eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit eine Anpassung an die Änderungen der Arbeitswelt.

In diesem Zusammenhang wurde unser Managementsystem für Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz in 2023 mit den bereits etablierten Managementsystemen für Qualität, Umwelt und Energie zu einem integrierten Managementsystem zusammengeführt.Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem

DIN ISO 45001:2018

Download

Materiel overholdelse

Head Office Danish +4546194666 +4546194666

RoHS

Siden 1999 har JUMO forpligtet sig til at beskytte miljøet ved at certificere sig i henhold til DIN EN ISO 14001. Ud over de lovmæssige krav gennemfører JUMO en lang række aktiviteter - især inden for udvikling og produktion - for at undgå brugen af farlige stoffer i vores produkter og i deres fremstilling og for at skåne de begrænsede ressourcer.

EU-direktivet 2011/65/EU (RoHS II), som trådte i kraft i juni 2011 og blev gennemført i Tyskland ved forordningen om materialer til elektrisk og elektronisk udstyr, inddeler elektrisk og elektronisk udstyr i forskellige kategorier. JUMO's produktsortiment var tidligere defineret i gruppe 9 "Industrielle overvågnings- og styringsenheder" og var udelukket fra RoHS-direktivet.

Siden den 22. juli 2017 er denne undtagelse ophørt med at gælde uden erstatning. Alle produkter er nu fuldt ud omfattet af de gældende RoHS-direktiver og er juridisk set RoHS-kompatible.

Store dele af produktsortimentet er også forsynet med en CE-mærkning. Men på trods af RoHS-overensstemmelse opfylder sensorerne f.eks. ikke kravene til en CE-identifikationsmærkning i overensstemmelse med en EU-overensstemmelseserklæring, da de er komponenter.

På anmodning bekræfter vi også gerne på produktspecifik basis, at de pågældende apparater overholder RoHS-direktiverne og i givet fald EU-overensstemmelseserklæringen.

REACH

REACH blev indført den 1. juni 2007 som en ny fælleseuropæisk kemikalielovgivning. Den gør producenter og importører af kemikalier ansvarlige for en sikker håndtering af deres kemiske stoffer. Denne aftale gælder dog også for de efterfølgende brugere.

Vi er en producent af udstyr inden for måle- og kontrolteknologi og er derfor ikke berørt af REACH med hensyn til registrering af vores produkter. Vi fremstiller ikke kemiske stoffer og importerer efter nuværende viden heller ikke disse stoffer fra lande uden for EU.

Omfanget af brugen af farlige stoffer i vores produktionsprocesser er afklaret med vores leverandører samt i overensstemmelse med registreringsprocessen i henhold til REACH. Det er blevet bekræftet, at de relevante stoffer er blevet registreret. Da REACH-kandidatlisten nu revideres årligt, vil vi på anmodning bekræfte vores overholdelse af REACH.

Hvis stoffer, der er opført i den gældende REACH-forordning (SVHC - Substances of Very High Concern), er til stede i vores produkter i et omfang, der ligger over de tilladte grænseværdier, vil vores kunder straks blive informeret - i henhold til artikel 33 i EU's kemikalieforordning 1907/2006.

Konfliktmineraler

I henhold til Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act vedtaget af SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) - som kræver, at alle virksomheder, der er noteret på amerikanske børser, skal oplyse om oprindelsen af "konfliktmineraler" (herunder tin, tantal, wolfram og guld) fra områderne i og omkring DR Congo/Afrika. Her overholder jUMO alle gældende lovbestemmelser og regler som leverandør til forskellige amerikanske virksomheder.

Har du nogen spørgsmål?


Leder af miljø og sikkerhed, energi- og miljøledelse, arbejdsmiljø og sikkerhed

Diana Vaabengaard +45 6160 7915 +45 6160 7915